Dar 14 milionů

Vložil(a): IKas, Téma: Kauza, Vydáno dne: 01. 05. 2008

Často se říká, že při darování má ten, kdo daruje, největší radost. Vědomí, že Město darovalo zhotoviteli první etapy kanalizace 14 milionů, mě ale radostí nenaplňuje.

Před zahájením stavby kanalizace se Město zavázalo, že opraví povrchy dotčených krajských komunikací, a to dlážděných v plné šíři a živičných v zasažené polovině.
Dodavatel stavby kanalizace Vod-Ka se ve své smlouvě o dílo zase zavázal opravit povrchy nad rýhou kanalizace. Město ve spolupráci s krajem provedlo výběrové řízení na dodavatele opravy komunikací a vysoutěžilo cenu díla cca 24 milionů od fy Halko. Středočeský kraj přispěl na opravy svých komunikací s tím, že budou opraveny povrchy v celé šíři vozovek.
Zastupitelé 28.6.2007 uzavřeli s krajem smlouvu o sdružení prostředků na uvedenou stavbu za těchto podmínek: investorem bude město, kraj poskytne 10 mln, Město zajistí zbytek. 29.6.2007 bez jakékoliv změny rozpočtu, bez schválení Radou města nebo zastupitelstvem starostka smlouvu o dílo s firmou Halko podepsala. Stavba byla dokončena v listopadu 2007, ale splatnost faktur uvedená ve smlouvě umožnila zatížit platbou až rozpočet v roce 2008.
Podle výměr a ocenění oprav, které pro výběrové řízení zpracoval majitel komunikací, byly práce nad rýhou oceněny minimálně na 10 mln Kč. Přesto ve schváleném rozpočtu na rok 2008 není žádný požadavek na příjem od firmy Vod-Ka na pokrytí příslušné části nákladů na opravu komunikací a Město letos musí uhradit 14-milionovou spoluúčast na opravě krajských komunikací, například z prodeje svého majetku.
Ivana Kašparová