Hlavní menu
  Pronájem pódia
  Kalendář článků
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
  Akce
27.04.2024:
Jarní kolvětrání
Těšíme se na Vás.
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Kontakt
Občanské sdružení ASANACE

Palackého 1026
Kostelec n. Č. l.
281 63
IČO: 26614006

redakce@cvikr.info
www.cvikr.info
CVIKR - nulté číslo

Pronájem pódia

Info | Podmínky pronájmu | Ceník | Kalendář | KontaktPodmínky pronájmu


Čl. 1 Předmět nájmu

Předmětem nájmu je movitá věc MOBILNÍ MODULOVÉ PODIUM, jejímž vlastníkem je pronajímatel. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci do užívání a nájemce předmět nájmu přijímá. Součástí této smlouvy je předávací protokol s podrobným popisem předmětu nájmu, jeho stavu a veškerého příslušenství.

Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat s péčí řádného hospodáře, a že zaplatí pronajímateli nájemné stanovené touto smlouvou. Nájemce se rovněž zavazuje dát předmět nájmu pojistit proti krádeži.

Čl. 2 Nájemné – výše, splatnost, sleva

Nájemné je určeno v příloze této smlouvy. Na základě vzájemné dohody a z důvodů zvláštního zřetele hodných lze stanovit i cenu jinou. Stanovení odlišného nájemného, bude uvedeno ve zvláštní příloze, která bude nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemce nájemné uhradí převodem na účet pronajímatele. Pronajímatel oznámí nájemci číslo účtu bezodkladně po uzavření smlouvy. Případné změny účtu je pronajímatel povinen oznámit nájemci písemně.

Nájemce není povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl předmět nájmu užívat. Může-li nájemce užívat předmět nájmu pouze omezeně, má nárok na přiměřenou slevu z nájemného. Právo na prominutí nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu; právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode den, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím.

Čl. 3 Doba nájmu

Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Čl. 4 Práva a povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým určením tak, aby nedošlo k jeho poškození. Nájemce je povinen provést běžné vyčištění předmětu nájmu.

Nájemce se zavazuje uhradit osobní a cestovní náklady osoby vyškolené a zodpovědné za montáž podia podle ceníku uvedeném v příloze této smlouvy není-li odborný dozor stanoven jinak.

Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do pronájmu.

Jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžné údržby a drobných oprav je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Stav věci bude popsán v předávacím protokolu.

Dopravu předmětu nájmu zajišťuje a hradí nájemce.

Čl. 5 Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel se zavazuje přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a udržovat jej v tomto stavu svým nákladem. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci do užívání i veškeré příslušenství předmětu nájmu zajistit spolupráci osoby vyškolené a zodpovědné za montáž podia.

Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné užívání předmětu nájmu a poskytnout nájemci veškerou potřebnou pomoc k ochraně nájemce před zásahem třetích osob do výkonu nájmu.

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k pronajaté věci za účelem kontroly řádného výkonu nájmu, a to vždy za přítomnosti nájemce nebo jeho zástupce.

Čl. 6 Skončení nájmu

Nájem končí uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. Nájemce i pronajímatel mohou písemně odstoupit od smlouvy, pokud druhá ze stran hrubě poruší své zákonné či smluvní povinnosti.

Za hrubé porušení povinností se považuje zejména:
  • přes písemnou výstrahu nájemce jedná tak, že na předmětu nájmu vzniká škoda nebo hrozí vznik značné škody,
  • má-li předmět nájmu při předání vady, které brání obvyklému užívání (pokud nájemce převezme vědomě předmět nájmu s vadami, ztrácí právo z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit).
  • činnost pronajímatele, která nájemci znemožňuje řádné užívání předmětu nájmu.
Nájemní vztah končí též zničením předmětu nájmu.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.V Kostelci nad Černými lesy 31.1.2007
© 2010 - Občanské sdružení ASANACE, Kostelec nad Černými lesy.
Vytvořeno v redakčním systému phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

ADMINISTRACE